Bài đăng

Aquamarine from Thach Khoan Mining Area in Phu Tho Province, Vietnam

Title: Aquamarine from Thach Khoan Mining Area in Phu Tho Province, VietnamOther Titles: Aquamarin ở mỏ khai thác Thạch Khoán thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt NamAuthors: Ly, Thuy Duong
Le, Thi Thu HuongKeywords: Aquamarine;Electron Probe Micro-analysis (EMPA);Electron Probe Micro-analysis (EMPA);Raman spectroscopyIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: Aquamarine is a kind of gemstone having attractive color, valuable and being a potential material in gemological industry. In Vietnam, Thach Khoan area has become a noticeable location to explore aquamarine. However, the researches of aquamarine are still limited. Therefore, this study was conducted to determine the characteristics of aquamarine. Eight aquamarine samples from granitic pegmatites in Thach Khoan commune, Thanh Son District, Phu Tho Province were investigated by classical gemological methods, Electron Probe Micro-analysis (EMPA) and Laser Ablation – Inductively Coupled Plasma – Mass …

Đánh giá biến động độ che phủ thực vật tại một số khu vực đô thị và ven đô Hà Nội từ tư liệu ảnh vệ tinh LANDSAT đa phổ và đa thời gian

Title: Đánh giá biến động độ che phủ thực vật tại một số khu vực đô thị và ven đô Hà Nội từ tư liệu ảnh vệ tinh LANDSAT đa phổ và đa thời gianOther Titles: Assessment of Fractional Vegetation Cover Changes in some Urban and Sub-urban Areas of Hanoi Using Multi-spectral and Multi-temporal LANDSAT ImagesAuthors: Hoàng, Anh HuyKeywords: Ảnh vệ tinh LANDSAT;biến động độ che phủ thực vật;thành phố Hà NộiIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá biến động độ che phủ thực vật (Fractional Vegetation Cover Change - FVC) khu vực đô thị và ven đô Hà Nội giai đoạn 2007 - 2015 dựa trên mô hình phân tích lẫn phổ tuyến tính hai đối tượng thuần (SMA) từ tư liệu ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian LANDSAT TM và OLI. Trên cơ sở chỉ số NDVI, ứng dụng mô hình SMA hai đối tượng thuần xác định FVC, sau đó tiến hành đánh giá biến động độ che phủ thực vật (FVCC). Kết quả nghiên cứu cho thấy: diện tích FVC giảm 699,8 km2 (chiếm 7…

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng ở Thái Nguyên hiện nay

Title: Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng ở Thái Nguyên hiện nayAuthors: Trương, Thị Hải ThanhKeywords: Giáo dục pháp luật;Thái Nguyên;Pháp luật Việt Nam;Phổ biến pháp luật;Trường Cao đẳngIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 122 tr.Abstract: Phân tích phương diện lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như những đặc thù của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh - sinh viên trong các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá thực trạng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng ở Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh - sinh viên trong các trường cao đẳng ở Thái Nguyên hiện nayURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16336Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Giải quyết tranh chấp về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Title: Giải quyết tranh chấp về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoàiAuthors: Nguyễn, Thị Như QuỳnhKeywords: Người lao động;Xuất khẩu lao động;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp lao độngIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 87 tr.Abstract: Nghiên cứu một cách khái quát về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ ra các ưu nhược điểm của từng phương thức giải quyết tranh chấp cũng như mối liên hệ giữa chúng. Khẳng định sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16337Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Trade in clean and dirty industries in Vietnam under the effect of WTO integration process

Title: Trade in clean and dirty industries in Vietnam under the effect of WTO integration processAuthors: Pham, Ha My
Vo, Thi Thai
Nguyen, Thi Mai AnhKeywords: Trade in clean and dirty industries;Vietnam;effect of WTO integration processIssue Date: 2012Publisher: ĐHQGAbstract: The research studies theoretical and practical basis of clean and dirty industry sectors in Viet Nam, demonstrates trade activities in the period of 2007 – 2010 under the effect of WTO integration process, quantitatively evaluates the effect of WTO trade agreement on trade activities of those industries in Viet Nam and analyzes the impacts on environment. As a result, the research proposes a number of policy suggestions to develop Viet Nam industries towards the sustainable development and effectively implementation of WTO trade agreementURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12909Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Vietnam automobile market situation and development

Title: Vietnam automobile market situation and developmentAuthors: Pham, Ngoc Duy
Nguyen, Duc Vinh
Bach, Thi Thanh ThanhKeywords: Vietnam;automobile marketIssue Date: 2012Publisher: ĐHQGAbstract: Abstract: Through the understanding and analysis of the situation demands and the assignment of Vietnam's automobile consumer (from price segment related to income, and style&#41&#59; so that there may be proper orientation for the development of automobile industry in Vietnam. Furthermore, by analyzing the market and found that the cause of the automotive market distortions are specific market failures such as information asymmetry, oligopolistic - monopoly power measurement in automobile industry of Vietnam and the influence (lobby&#41&#59; of the interest groups cause. From then make some recommendations to overcome the bias of the market, which is the first step to properly perceive the process of construction and development of the auto…

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC NGƯỢC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN) PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO LẬP CHỈ MỤC CHO TÀI LIỆU TOÀN VĂN

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC NGƯỢC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN) PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO LẬP CHỈ MỤC CHO TÀI LIỆU TOÀN VĂNAuthors: Viện Công nghệ Thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn này đề cập về quy trình tạo lập chỉ mục ngược cho tài liệu toàn văn mà đã được quy định kỹ thuật và phương pháp tạo lập chỉ mục trong TCVN II.1.13. Phạm vi của tiêu chuẩn này bao gồm quy trình tạo lập chỉ mục cho tài liệu toàn văn của tài liệu in và tài liệu không in. Thuật ngữ chỉ mục được sử dụng trong tiêu chuẩn này là chỉ mục ngược bao gồm chỉ mục ngược mức tài liệu và chỉ mục ngược mức từ. Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm những vấn đề không được quy định trong TCVN II.1.13.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11757Appears in Collections:ITI - Papers